ظرفیت ارشد عمران در کنکور ۱۳۸۸

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های عمران در کنکور ارشد ۸۸ : ۶۵۹ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های عمران در کنکور ارشد ۸۸ : ۲۸۵ نفر

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاههای شهرستانها برای همه گرایشهای عمران درکنکور ارشد ۸۸ : ۵۵۲ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاههای شهرستانها برای همه گرایشهای عمران درکنکور ارشد۸۸ : ۲۹۹ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های غیرانتفاعی برای همه گرایش های عمران در کنکور ارشد ۸۸ : ۳۰ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های بین الملل برای همه گرایش های عمران در کنکور ارشد ۸۸ : ۳۵ نفر

کل پذیرش رشته مهندسی عمران در کنکور کارشناسی ارشد دولتی  ۸۸ : ۱۸۶۰ نفر

ظرفیت ارشد فناوری اطلاعات در کنکور ۱۳۸۸

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاههای تهران برای همه گرایشهای فناوری اطلاعات درکنکورارشد۸۸ : ۷۴ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاههای تهران برای  گرایشهای فناوری اطلاعات درکنکور ارشد ۸۸ : ۳۸ نفر

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های فناوری اطلاعات در کنکور ارشد ۸۸ : ۲۴ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های فناوری اطلاعات در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۵ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های مجازی برای همه گرایش های فناوری اطلاعات در کنکور ارشد ۸۸ : ۹۰ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاههای بین الملل برای همه گرایشهای فناوری اطلاعات در کنکور ارشد ۸۸ : ۸ نفر

کل پذیرش رشته مهندسی فناوری اطلاعات در کنکور کارشناسی ارشد دولتی  ۸۸ : ۲۴۹ نفر

ظرفیت ارشد صنایع در کنکور ۱۳۸۸

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های صنایع در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۴۰ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های صنایع در کنکور ارشد ۸۸ : ۷۲ نفر

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاههای شهرستانهابرای همه گرایش های صنایع در کنکور ارشد ۸۸ : ۴۰ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاههای شهرستانهابرای همه گرایشهای صنایع در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۶نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های غیرانتفاعی برای همه گرایش های صنایع در کنکور ارشد ۸۸ : ۶۰ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های پیام نور برای همه گرایش های صنایع در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۵ نفر

کل پذیرش رشته مهندسی صنایع در کنکور کارشناسی ارشد دولتی  ۸۸ : ۳۴۳ نفر

ظرفیت ارشد نفت در کنکور ۱۳۸۸

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های نفت در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۲ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های نفت در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۰ نفر

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های نفت در کنکور ارشد ۸۸ : ۵۵ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های نفت در کنکور ارشد ۸۸ : ۸ نفر

کل پذیرش رشته مهندسی نفت در کنکور کارشناسی ارشد دولتی  ۸۸ : ۸۵ نفر

 منبع: http://shabaneh.ir/zarfiat-arshad-fani-o-mohandesi-88-2.html:: موضوعات مرتبط: دانشگاهها وظرفیت آنها
ن :
ت : پنجشنبه چهاردهم آبان ۱۳۸۸
 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.